Welcome to the home of โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กทม.
กรุณารอสักครู่......
โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
22 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์/โทรสาร 02-3280160